Logofleet ® Tracking Application

Username

Password

2013 © Powered by LogoSystem Plus & Italdata S.p.A.

LogoFleet ® Tracking Application | Credits

       Mario Busillo
Business Manager
mario.busillo@italdata.it


       Rocco Celenta
Consultant IT
rocco.celenta@italdata.it


       Aniello Casoria
Analyst / Developer
aniello.casoria-ext@italdata.it


       Pietro Vitelli
Analyst / Developer
pietro.vitelli@italdata.it


       Vittorio Riccio
Analyst / Developer
vittorio.riccio@kesitaly.it